Groep 5/6

Welkom!

In groep 5 t/m 8 wordt gewerkt in vier stamgroepen: groep 5-6-7-8. De leerlingen werken tijdens rekenen, taal, spelling en schrijven in de stamgroep. In onze lessen maken we gebruik van tablets van 'Snappet', die vooral ingezet worden als hulpmiddel in ons digitale onderwijs, gericht op 21e eeuwse vaardigheden.

Technisch lezen wordt georganiseerd via de List-methode. Leerlingen uit groep 5 t/m 8, die AVI-niveau eind 4 op beheersingsniveau hebben behaald, gaan lezen in de zgn. "stilleesgroep". Ook leerlingen uit groep 3 en 4,  en zelfs groep 2, die dit niveau hebben behaald, worden ingedeeld in een stilleesgroep. Leerlingen, die dit niveau nog niet hebben behaald, lezen in de "HOMmel-groep" en krijgen een tutor toegewezen. De tweetallen lezen hardop. List-lezen staat elke dag, in elke groep, op hetzelfde moment, op het rooster. Drie keer per week is er een 'boekenbabbel' of 'miniles'. De leesleerkracht biedt in de boekenbabbel een boek aan en geeft de leerlingen een leesopdracht. Tijdens de leeslessen vinden leesgesprekjes plaats, waarbij de nadruk ligt op leestechniek, woordenschat, leesbegrip of leesmotivatie, al naar gelang de behoeften van de leerlingen. De leesresultaten worden gevolgd door instituut Windesheim. BS De Firtel is trots op het 'List-certificaat' dat al vele jaren het bewijs is van onze prachtige resultaten bij ons leesonderwijs.

Bij de Jeelo-thema's werken de kinderen van groep 5 en 6 samen. Jeelo is gebaseerd op drie peilers: samen leven, samen werken en zelfstandig leren. Er is aandacht voor de competentielijnen: samenwerken, zorgen, maken, onderzoeken, presenteren, leren (o.a. 'leren leren' en 'gebruik van bronnen') en bewegen. Jeelo wil elk kind uitdagen, maar dan wel passend bij zijn ontwikkeling.

Sfeer en werkhouding is iets dat heel belangrijk is en dat steeds meer bepalend wordt voor het schoolsucces van een leerling. In het kader van oplossingsgericht werken wordt een goede werk- en leerhouding in de bovenbouw gestimuleerd door middel van het werken met "Grip op de groep".
Hierdoor krijgen we een groep die samen met elkaar en voor elkaar werken. Er worden duidelijke afspraken gemaakt over het samenwerken en samen leren. Afspraken die in de verschillende groepen worden toegepast en herkenbaar zijn voor de leerlingen.


Voor meer informatie klik op het plaatje:


 
Zoeken