School en medezeggenschap

Op school worden belangrijke beslissingen genomen. Beslissingen die direct te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven. Bijvoorbeeld over de keuze van een methode of over de groepsindeling, maar ook beslissingen die betrekking hebben op de school als geheel, zoals veranderingen van de onderwijskundige doelstellingen van de school of een fusie met een andere school.

Bij veel van deze beslissingen speelt de Medezeggenschapsraad (MR) een rol. Anders dan bij andere adviesorganen is deze rol wettelijk vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS). In deze wet staan de rechten van de MR. De directie of het bestuur van de school moet elk belangrijk besluit voorleggen aan de MR. De WMS benoemt de onderwerpen waarover de MR een advies moet uitbrengen en de onderwerpen waarmee de MR moet instemmen. Daarnaast kan de MR ook ongevraagd een standpunt kenbaar maken of een voorstel formuleren over zaken die op school spelen. De MR kan dus op velerlei wijze invloed uitoefenen op de gang van zaken op school.
 
 
Zoeken